แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีสำคัญที่น่าจดจำ!!

แหล่งโบราณสถาน

แหล่งโบราณสถาน แหล่งการเรียนรู้อารยธรรมของไทย

แหล่งโบราณสถาน เที่ยวโบราณสถานซึมซับความเป็นไทยในอดีต

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งโบราณสถาน ของไทยตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อุทยานแห่งนี้ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยกรมศิลปากร ด้วยความช่วยเหลือ จากองค์การยูเนสโก ซึ่งในแต่ละปี มีผู้เข้าเยี่ยมชมหลายพันคน สามารถเดินเท้า หรือขี่จักรยานเที่ยวชมได้

แหล่งโบราณสถาน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโกแหล่งมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัย ภายในชื่อ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร มีโบราณสถานราวๆ 70 แห่ง สร้างไว้ในพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์

โบราณสถาน หมายถึง สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น วัง โบสถ์ วิหาร ที่มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป ยังเหลือร่องรอยพระราชวัง และวัดอีก 26 แห่ง วัดที่ใหญ่ที่สุดคือ วัดมหาธาตุ มีพื้นฐานวัฒนธรรมแบบทวารวดี

มีการค้นพบหลักฐาน ทางโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ที่วัดชมชื่น อำเภอศรีสัชนาลัย หลักฐานทางศิลปกรรม ในเขตเมืองเก่าสุโขทัย ที่ศาลตาผาแดง และปรางค์เขาปู่จาในเขตอำเภอคีรีมาศ หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรมของเขมรโบราณ ในราวพุทธศตวรรษที่ 18

น่าจะเป็นการพัฒนา ตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองในวัฒนธรรมเขมร ในบริเวณที่ราบเชิงเขาหลวง เป็นครั้งแรก จนปรากฏเรื่องราว การตั้งตนเป็นอิสระ เพื่อปกครองสุโขทัยของกลุ่มชน ในเวลาต่อมาเป็นบรรพชน ของคนไทยจนถึงปัจจุบัน

โบราณสถาน โบราณวัตถุ มี อะไร บาง อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมา ที่เป็นประโยชน์ ทางด้านศิลปะ  ประวัติศาสตร์หรือ โบราณคดี และยังรวมถึงสถานที่ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณสถาน ของไทยตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานีสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ ซากสัตว์ โดยอายุ โดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ โดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติของพื้นที่นั้นๆ เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือ แหล่งโบราณสถาน

แหล่งโบราณสถานช้าง

การศึกษาเกี่ยวกับ แหล่งโบราณสถาน ของกรุงศรีอยุธยาเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โบราณสถานสำคัญในเขตพื้นที่นี้มี พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วิหารวัดมงคลบพิตร วัดราชบูรณะ วัดพระราม

กรมศิลปากรได้ประกาศ แหล่งโบราณสถาน เพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ เกาะเมืองอยุธยา และพื้นที่รอบเกาะเมือง ที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี รวมสามพันไร่

โบราณสถานสำคัญในพื้นที่นี้มี พระราชวังจันทรเกษม วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธสวรรย์ กำแพงและป้อมปราการเมืองของกรุงศรีอยุธยา วัดพนันเชิง วัดภูเขาทอง หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านฮอลันดา 

จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

โบราณสถานทั่วโลก เป็นสถานที่ที่ยกให้เป็นมรดกโลก มีทั้งหมด 1,154 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 897 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 218 แห่ง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบไปด้วย กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นศาสนสถาน

ได้รับการประกาศ ให้เป็นมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากยูเนสโก (UNESCO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

แหล่งโบราณสถาน

วัดที่สำคัญอย่าง วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร อยู่ติดกับบริเวณวัง กำแพงวัดเป็นศิลาแลง และขาดเป็นตอนๆ สิ่งก่อสร้างภายใน ส่วนใหญ่ใช้ศิลาแลง

วัดพระแก้วนี้หลังจากบูรณะแล้ว พบฐานเจดีย์แบบต่างๆ รวม 35 ฐาน ฐานโบสถ์ 3 แห่ง วิหารใหญ่และเล็ก 8 วิหาร แสดงให้เห็นว่า เป็นวัดขนาดใหญ่ และสำคัญมากมาก่อน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น ศิลปวัตถุ พระราชวังโบราณ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เครื่องปั้นดินเผา ขวานหิน ลูกปัด เครื่องมือเหล็ก

วัดพระธาตุ เป็นวัดใหญ่รองจาก วัดพระแก้ว อยู่ที่ตำบลนครชุม ที่อยู่ในกำแพงเมือง กำแพงเพชรรูป ทรงเป็นแบบพม่า เรียงจากวัดพระแก้วไป ทางทิศตะวันออก มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลง ปนอิฐฐานสี่เหลี่ยม หลังจากการบูรณะเจดีย์ใหญ่ รวมด้านใต้แล้วปรากฏว่า มีลักษณะคล้ายแผนผัง ของวัดสระศรีเมืองสุโขทัยเก่า

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในเขต ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ซึ่งตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

พบโบราณสถานกว่า 278 แห่ง อย่างวัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา วัดช้างล้อม  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เตาทุเรียงบ้านป่ายาง กลุ่มเตาเผาสังคโลก บ้านเกาะน้อย และแหล่งโบราณคดี วัดชมชื่น

แหล่งโบราณสถาน

กรมศิลปากรได้บูรณะ โบราณสถานเมืองศรีสัชนาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 และได้นำเสนอโครงการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) ส่งผลให้มีการบูรณะ โบราณสถานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กรมศิลปากร ได้ทำการอนุรักษ์ และพัฒนาเป็นอย่างดี และมีการบริหารจัดการในรูปแบบ อุทยานประวัติศาสตร์ จนได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25234

พระราชบัญญัติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้กำหนดนิยามของคำว่า โบราณสถาน หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดย ลักษณะแห่งการก่อสร้าง

หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ ของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ให้รวมถึงสถานที่ ที่เป็น
แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

ซึ่ง โบราณสถานในกรุงเทพ ที่ เที่ยวประวัติศาสตร์ ที่เป็นที่นิยม เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณฯ (วัดแจ้ง) วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ส่วนปราสาทภูมิโปน ที่ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ยังเป็น โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในไทย อีกด้วย

ยังมีเรื่องราวความรู้ต่างๆอีกมากมายที่  เว็บรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เที่ยวโบราณสถาน 

ToUr